Regulamin

REGULAMIN PRZYTULISKA DLA ZWIERZĄT

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Przytulisko dla zwierząt z siedzibą w Węgrowie prowadzone jest przez Fundację Dobre Ludki z siedzibą Węgrowo 28G, 86-302 Węgrowo, która jest odpowiedzialna za całokształt funkcjonowania Przytuliska.
 2. W sprawach adopcji Przytulisko przyjmuje w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -14:00 oraz w indywidualnych przypadkach również poza godzinami pracy biura.
 3. Regulamin Przytuliska dla zwierząt zwanego dalej „Przytuliskiem” określa wewnętrzną organizację i zasady jego funkcjonowania.

ROZDZIAŁ II

Cel, zadanie i funkcjonowanie Przytuliska dla zwierząt

§ 2

Cel działania Przytuliska dla zwierząt:

 1. Niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i porzuconym.
 2. Edukacja w zakresie wiedzy o prawach zwierząt i zasadach opieki nad nimi.
 3. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami i niesienie im pomocy.

§ 3

Zadania Przytuliska dla zwierząt:

 1. Przyjmowanie, przetrzymywanie i sprawowanie opieki nad zwierzętami zagubionymi, zabłąkanymi i porzuconymi lub które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować.
 2. Zapewnienie zwierzętom w Przytulisku właściwych warunków bytowania, zgodnie z ich podstawowymi potrzebami.
 3. Przy współpracy z Lecznicą Weterynarii leczenie chorych zwierząt przebywających pod opieką Fundacji,  przeprowadzanie im zabiegów sterylizacji/ kastracji oraz humanitarnej eutanazji.
 4. Upowszechnianie adopcji bezdomnych zwierząt z Przytuliska dla zwierząt  (prowadzenie internetowej strony adopcyjnej zwierząt oraz akcji adopcyjnych).
 5. Przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, przy wcześniejszym zapoznaniu się z warunkami adopcji zawartymi w umowie.
 6. Realizacja programu zapobiegania i zwalczania problemu bezdomności zwierząt.
 7. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i doprowadzanie ich do Przytuliska dla zwierząt, oraz odbiór powypadkowych zwierząt w granicach administracyjnych gminy lub miasta w ramach współpracy, przy pomocy urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, posiadającymi stosowne certyfikaty.
 8. Prowadzenie akcji oraz działań promujących zasady humanitarnego traktowania zwierząt oraz prawidłowej opieki nad nimi.
 9. Podejmowanie interwencji w przypadku niewłaściwego lub okrutnego traktowania zwierząt.
 10. Współpraca z organizacjami społecznymi oraz instytucjami publicznymi o zbieżnych celach.
 11. Organizowanie usług świadczonych przez wolontariuszy i nadzorowanie ich zajęć – stosownie do Regulaminu Wolontariatu.

ROZDZIAŁ III

Ewidencja zwierząt

§ 4

W Przytulisku dla zwierząt obowiązuje prowadzenie ewidencji przyjmowanych, przebywających i wydawanych zwierząt, zawierająca następujące dane:

 1. Dane identyfikacyjne: numer ewidencyjny według rejestru Przytuliska, nazwę dostarczającego, miejsce znalezienia lub odbioru, nazwę gminy lub miasta z którego terenu pochodzi, numer mikroczipa oraz datę jego wszczepienia, gatunek, rasę, przypuszczalny wiek, płeć, rozmiar, umaszczenie;
 2. Dane rejestracyjne: datę dostarczenia, numer boksu, termin kwarantanny, datę kastracji/sterylizacji, typ przyjęcia oraz inne uwagi dotyczące przyjęcia.

ROZDZIAŁ IV

Zasady bezpieczeństwa i higieny

§ 5

 1. Dla osób i zwierząt przebywających w Przytulisku dla zwierząt wprowadza się obowiązek przestrzegania następujących nakazów i zakazów, celem zapewnienia bezpieczeństwa:
  1) Nikomu, z wyjątkiem upoważnionego personelu i wyznaczonych wolontariuszy nie wolno otwierać furtek do klatek i boksów lub wybiegów ze zwierzętami oraz wchodzić do ich pomieszczeń lub dotykać zwierzęta. 2) Nikomu nie wolno samowolnie wyprowadzać, ani karmić zwierząt bez wiedzy i zgody opiekunów. 3) Wszystkie psy muszą być wyprowadzane na smyczy. Agresywne osobniki należy wyprowadzać w kagańcu.
 2. Wszyscy, którzy zajmują się wyłapywaniem oraz sprawowaniem opieki na zwierzętami muszą odznaczać się szczególnie humanitarnym stosunkiem do zwierząt, przyjaźnie i łagodnie się z nimi obchodzić, w tym również zabronione jest drażnienie lub straszenie zwierząt.

§ 6

 1. W Przytulisku dla zwierząt przeprowadza się dezynsekcję, dezynfekcję i deratyzację, przy uwzględnieniu i zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt, według określonych zasad i instrukcji.

ROZDZIAŁ V

Opieka nad zwierzętami

§ 7

 1. Zwierzęta nowo przyjęte, nie są łączone z innymi zwierzętami do czasu oswojenia się z warunkami panującymi w Przytulisku dla zwierząt. Szczególnej obserwacji i izolacji zostają poddane zwierzęta przywiezione z warunków traumatycznych.
 2. Po przyjęciu do Przytuliska, zwierzę poddawane jest 15-dniowej kwarantannie, celem wykluczenia chorób, np. wścieklizny. Po tym czasie zostaje zaszczepione i zaczipowane, a następnie objęte programem adopcyjnym.
 3. Przytulisko dla zwierząt zapewnia zwierzętom możliwie najlepsze, stosownie do posiadanych środków warunki bytowania, w tym pożywienie, wodę, miejsce do spania oraz ochrony przed szkodliwymi warunkami pogodowymi.
 4. Wybiegi, boksy i inne pomieszczenia, w których przebywają zwierzęta sprzątane są na bieżąco.
 5. Zwierzęta po okresie kwarantanny zostają poddane zabiegowi sterylizacji/kastracji, z wyjątkiem szczeniąt, które mogą być wydane do adopcji bez zabiegu pod warunkiem zobowiązania się właściciela na zabieg w terminie późniejszym wskazanym przez Przytulisko dla zwierząt.

ROZDZIAŁ VI

Zasady adopcji

§ 8

 1. Adopcja może być dokonana wyłącznie przez osobę pełnoletnią. 
 2. W chwili podpisania umowy adopcyjnej, wymagane jest przedstawienie aktualnego dowodu tożsamości.
 3. Podpisanie umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki, które stawia w niej Fundacja. 
 4. Zwierzęta wydawane są osobom, które są w stanie zapewnić im należytą opiekę, po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu z przyszłym opiekunem z możliwością przeprowadzenia wizyt przed i po adopcyjnych.
 5. Właściciele zagubionych psów przebywających w Przytulisku dla zwierząt, mają obowiązek odebrania zwierzęcia, po udokumentowaniu prawa własności (np. po przedstawieniu umowy adopcyjnej), a także udokumentowaniu aktualnych szczepień.
 6. Nie ma możliwości wydania psów bez aktualnych szczepień, chyba że właściciel udokumentuje, że zwierzę jest w trakcie leczenia lub jest inne przeciwwskazanie weterynaryjne do wykonania szczepienia.

§ 9

W Przytulisku dla zwierząt niewydawane są zwierzęta:

 1. Osobom poniżej 18 roku życia.
 2. Osobom nieposiadającym odpowiedniego sprzętu do zabrania zwierzęcia (dla psów obroży lub szelek i smyczy, dla kota koszyka lub torby).
 3. Osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków, niezrównoważonym i zbyt pobudliwym.
 4. Osobom, którym wcześniej zostało zabrane zwierzę z powodu znęcania się nad nimi, lub z braku należytej opieki.
 5. Osobom podejrzanym o spekulację lub handel zwierzętami.
 6. Zwierząt chorych, szczennych suk, kotnych kotek, karmiących opiekujących się szczeniakami suk, karmiących opiekujących się kociętami kotek. Szczeniąt i kociąt przed 8 tygodniem życia. Wyjątkiem od powyższej zasady jest odbiór przez właściciela.

ROZDZIAŁ VII

Wolontariat

§ 10

 1. Mające na uwadze dobro zwierząt oraz cele edukacyjno – wychowawcze, Fundacja Dobre Ludki dla rozszerzenia i uzupełnienia zakresu swojego działania, prowadzi współpracę na zasadzie świadczenia wolontariatu.
 2. Wolontariat funkcjonuje na zasadzie dobrowolnego i nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz Fundacji Dobre Ludki.
 3. Cele i zasady organizacji Wolontariatu określa Regulamin Wolontariatu Fundacji Dobre Ludki.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§ 11

Wszelkie zmiany treści niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.